หลักสูตรระยะสั้น-อบรมสัมมนา

หลักสูตรระยะสั้น และข่าวสารการอบรมสัมมนาทางวิชาการ

หลักสูตรอบรมเข้มข้นหลักการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
โดย รศ.ดร.อภิชาติ ใจหาญ ประธานสถาบันวิจัยและการจัดการเรียนรู้พุทธิปัญญา เป็นหลักสูตรติวเข้ม เฉพาะเนื้อหาและหัวข้อที่ใช้ในการทำงานด้าน R&D ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการที่ผู้อบรมสนใจศึกษาและดำเนินงานจริง ๆ 

  • ใช้ระยะเวลาอบรมเข้ม 1 วัน 
  • ทำ workshop ด้วยการส่งการบ้าน ในระยะเวลา 3 เดือนหลังการอบรม มีทีมอาจารย์ตรวจงานให้อย่างใกล้ชิด
  • ได้งานวิจัยที่ท่านทำเองได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ที่สุด 
  • นอกจากนี้ องค์ความรู้และวุฒิบัตรจากหลักสูตรนี้ยังสามารถนำไปเทียบรายวิชาในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความร่วมมือทางวิชาการได้อีกด้วย 
สนใจข้อมูลหลักสูตร 
http://www.bric.institute